தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார்

தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார்

Watch Video

உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்கள் உங்களை நேசிக்கவில்லையா? உங்களை தகுதியற்றவர்களாக எண்ணுகிறார்களா? இந்த  உண்மை உங்கள் வாழ்வை மாற்றும் ! இன்றைய தியானம் இதுதான்.