கர்த்தர் உங்களோடிருக்கிறார்

கர்த்தர் உங்களோடிருக்கிறார்

Watch Video

வாழ்க்கையின் அனைத்து சூழ்நிலையையும் முழு நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு எளிய இரகசியம் உள்ளது. இன்று அது என்ன என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.