கிருபை அருளும் தேவன்

கிருபை அருளும் தேவன்

Watch Video

வழியற்ற  இடத்தில், தேவனுடைய வல்லமை  உங்களுக்கு ஒரு புதிய வழியை உருவாக்கும். இன்றைய செய்தியிலிருந்து அது எப்படி என்பதைக் கண்டறியுங்கள்.