தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை

தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை

Watch Video

உங்கள் ஆத்துமா நீதியால் நிறைந்திருக்கும், நீங்கள் தேவனை தரிசிப்பீர்கள். அவருடைய நீதியுடனே, தேவ ஆசீர்வாதங்களும் உங்களை தேடிவரும்.