கர்த்தர் உன்மீது மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்

கர்த்தர் உன்மீது மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்

Watch Video

தேவனை  மகிமைப்படுத்தும் காரியங்கள்  உங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்படுமானால், உங்கள் மீது மகிழ்ச்சியாயிருக்கும் தேவ பிரசன்னத்தை அனுபவிக்க ஆயத்தமாயிருங்கள்.