தேவன் நமக்கு சமீபமாயிருக்கிறார்

தேவன் நமக்கு சமீபமாயிருக்கிறார்

Watch Video

தேவ அன்பு பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் உங்கள் இருதயத்தில் ஊற்றப்பட்டுள்ளது. இயேசு உங்களுக்கு சமீபமாயிருக்கிறார். சந்தோஷமாயிருங்கள்! இந்நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்.