உங்கள் தேவன்

உங்கள் தேவன்

Watch Video

என் நண்பரே, தேவன் உனக்கும் நியாயம் செய்வார். உன்னை எதிர்த்து நிற்க யாராலும் முடியாது. தேவன் உன்னை உயர்ந்த இடத்தில் வைத்திருக்கிறார்.