கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார்

கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார்

Watch Video

தேவன் உங்கள் நடுவில் இருப்பதால் நீங்கள் எதற்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை.  இந்த மாதத்திலும் உங்களுடைய முன்னேற்றத்தில் தேவன் உங்களுடனே வரப்போகிறார்.