கர்த்தர் உங்கள் கீதமானவர்

கர்த்தர் உங்கள் கீதமானவர்

Watch Video

நீங்கள் தேவனிடத்தில் திரும்பி, எக்காலத்திலும் அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். அப்பொழுது ஏற்ற காரியங்களை செய்கின்ற பெலனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். கர்த்தரை துதித்துப்பாடும்போது, உங்களுடைய கோபம், சோகம், பயம் போன்ற உணர்வுகள் அனைத்தும் உங்களைவிட்டு பறந்தோடும்.