செவிகொடுக்கும் தேவன்!

செவிகொடுக்கும் தேவன்!

Watch Video

இனி நீங்கள் தனிமையிலோ, நீண்ட காலமாகவோ அழுது கொண்டிருக்கமாட்டீர்கள். உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி தேவகரம் உங்கள்மீது வரும். அவர் துன்பத்தின் வழியே கடந்துசென்றபடியால், உங்கள் வேதனையும் கூப்பிடுதலும் அவருக்கு கேட்கும். அவர் உங்களுக்கு உதவவும், உங்களை காப்பாற்றவும் சீக்கிரத்தில் வருவார். ஆகவே உற்சாகமாயிருங்கள்!