ஏற்ற சமயத்தில் கர்த்தர் உதவுவார்

ஏற்ற சமயத்தில் கர்த்தர் உதவுவார்

Watch Video

உங்கள் சோதனைகள் மற்றும் பிரச்சனைகளின் நேரத்தில் தேவன் எதற்காக அமைதியாக இருக்கிறார் என்று யோசித்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? இன்றைய தியானம் உங்களுக்கான  பதிலைக் கொண்டுள்ளது.