நீங்கள் தேவனுக்கு விலையேறப்பெற்றவர்

நீங்கள் தேவனுக்கு விலையேறப்பெற்றவர்

Watch Video

நீங்கள் எவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தவர் என்றும், ஏன் இவ்வளவு சிறப்புடையவர் என்றும் உங்களுக்குத் தெரியுமா? இந்த நாளின் தியானம் இதற்கான பதிலை கொண்டுள்ளது. வாருங்கள், இதற்கான விடையை ஆராய்ந்து இன்றைய வாக்குத்தத்தத்தை உரிமையாக்குவோம்.