தேவ இரகசியம்

தேவ இரகசியம்

Watch Video

இன்று தேவன் உங்களுக்கு ஒரு இரகசியத்தை சொல்ல விரும்புகிறார்! இன்றைய தியானத்தின் மூலம் அவர் உங்களுடன் பேசப் போகிறார்.