தேவனுடைய வசனம் அற்புதமானது

தேவனுடைய வசனம் அற்புதமானது

Watch Video

When you read the word of God, you will be delivered from all the wicked things of the world including sickness, strife and all kinds of sorrow.