உன் வாழ்நாள் எல்லாம் நன்மை தொடரும்

உன் வாழ்நாள் எல்லாம் நன்மை தொடரும்

Watch Video

கர்த்தராகிய இயேசு உங்கள் மேய்ப்பனாக இருப்பதை அறிந்திருக்கிறீர்களா? தேவன்  உங்களுக்காக ஏராளமான நன்மைகளை வைத்திருக்கிறார். தேவனுடைய நன்மைகளை  எவ்வாறு பெறுவது என்பதை அறிய தேவசெய்தியை கேளுங்கள் .