தேவன் உங்களை கனம்பண்ணுவார்

தேவன் உங்களை கனம்பண்ணுவார்

Watch Video

உயர்வான கனம் எது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? தேவன் அதை உங்களுக்குக் கொடுக்கக் காத்திருக்கிறார். இன்று, அது என்ன என்பதையும், தேவனிடமிருந்து அதை எவ்வாறு பெறுவது என்பதையும் கண்டுபிடியுங்கள்.