நம்பிக்கையான எதிர்காலம்

நம்பிக்கையான எதிர்காலம்

Watch Video

உங்கள் எதிர்காலத்திற்கான நம்பிக்கையாக இயேசு இருப்பார். உங்கள் தலைமுறைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும். நீங்கள் தேவ அன்பில் பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள்.