தேவ ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரித்துக்கொள்

தேவ ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரித்துக்கொள்

Watch Video

தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய ஆசீர்வாதங்களையும் யார் பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? இன்றும், தேவனுடைய பிள்ளைகளாவதற்கான வழியை குறித்து தியானிப்போம்.