மகிழ்ச்சியால் நிரப்புகிற இயேசு

மகிழ்ச்சியால் நிரப்புகிற இயேசு

Watch Video

சரியான காரியங்களைச் செய்வதற்கு இயேசு உங்களை சரியான பாதையில் வழிநடத்துவார், மேலும் அவர் நீதியுள்ளவர் என்பதால் அவருடைய நாமம் மகிமைப்படும்படி உங்களை நீதியின் வழியில் நடத்துவார்.