இயேசுவே, நமக்கு அருளப்பட்ட ஈவு

இயேசுவே, நமக்கு அருளப்பட்ட ஈவு

Watch Video

யாரும் நமக்குக் கொடுக்க முடியாத மிகப்பெரிய ஈவு இயேசு. ஆம், அவர் நமக்காக இலவசமாக அருளப்பட்ட ஈவு. இன்றைய செய்தியிலிருந்து மேலும் பலவற்றைக் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.