இயேசுவே  நம் அடைக்கலம்

இயேசுவே நம் அடைக்கலம்

Watch Video

வானமும், பூமியும், பூமியிலுள்ள ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நடுங்குவார்கள். ஆனால் கர்த்தர் தமது ஜனங்களுக்கு அடைக்கலமாயிருப்பார்.