இயேசுவே நமது கேடகம்

இயேசுவே நமது கேடகம்

Watch Video

தேவன் உங்கள் கேடகமாக இருப்பார். உங்கள் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தை  எல்லா தீமைகளுக்கும் விலக்கி பாதுகாப்பார். எப்பொழுதும் அவருக்கு முன்னதாகவே நன்றி செலுத்துங்கள்.