அளவற்ற மகிழ்ச்சி

அளவற்ற மகிழ்ச்சி

Watch Video

நீங்கள் மகிழ்ச்சியைத் தேடுகிறீர்களா? நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது, அவர் உங்களை தமது விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தால் புதியவராக்கி, அவருடைய அளவற்ற மகிழ்ச்சியால் உங்களை நிரப்புவார்.