நித்திய ஆசீர்வாதங்கள்

நித்திய ஆசீர்வாதங்கள்

Watch Video

இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார்.  அவரது கிருபைகள் காலைதோறும்  புதிதாயிருக்கும். வாழ்நாள் முழுவதும் நித்திய ஆசீர்வாதங்களால் அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நீங்கள் பிழைத்திருந்து கர்த்தருடைய கிருபையையும் இரக்கத்தையும் அவருடைய துதியையும் சொல்லி வருவீர்கள்.