கர்த்தர் உன் அடைக்கலம்

கர்த்தர் உன் அடைக்கலம்

Watch Video

நாம் சர்வ வல்லவரின் நிழலில் இருக்கும்போது எதற்கும் பயப்படவும், கவலைப்படவும் வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கர்த்தரை உங்கள் அடைக்கலமாக கொண்டிருக்கிறீர்களா?