தேவன் தங்கும் இல்லம்

தேவன் தங்கும் இல்லம்

Watch Video

உங்கள் இல்லத்திலும், இருதயத்திலும் தேவன் தங்குவதற்கு இடங்கொடுங்கள். அப்பொழுது அவர் உங்கள் இல்லத்தையும், இருதயத்தையும் அழகான மாளிகையாக மாற்றுவார். அவர் உங்கள் வீட்டின் தலைவராயிருந்து, உங்களுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லாதபடி உங்களை காத்துக்கொள்ளுவார்.