தேவனின் அற்புதமான செயல்

தேவனின் அற்புதமான செயல்

Watch Video

தேவனின் செயல்களை கவனித்திருக்கிறீர்களா? அவை அற்புதமானவை அல்லவா? இன்றைய தியானம் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவன் செய்யப் போகும் அற்புதங்களை வெளிப்படுத்தும்.