வல்லமையான ஆசீர்வாதங்கள்

வல்லமையான ஆசீர்வாதங்கள்

Watch Video

ஆண்டவர் கூறுகிறார், “நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். நான் என்னுடைய ஞானம் வல்லமை மற்றும் அளவின்படி உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்ற செய்தியை கேட்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்.