புதிய ஆரம்பம்

புதிய ஆரம்பம்

Watch Video

இன்று, தேவன் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை வாக்களிக்கிறார்! அது என்ன என்பதை அறிய நீங்கள் ஆர்வமாயிருக்கிறீர்களா? இன்றைய தியானத்தில் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.