கிறிஸ்துவுக்குள் புதுவாழ்வு

கிறிஸ்துவுக்குள் புதுவாழ்வு

Watch Video

உங்களுக்கு அளவற்ற ஆசீர்வாதம் நிறைந்த வாழ்க்கை வேண்டுமா? உங்கள் இருதயத்தை இயேசுவுக்கு  திறந்து கொடுங்கள். அவர் உங்களுக்குள் வாசம்பண்ணும்போது, உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை கிடைக்கும்.