இனி துற்செய்திக்கு பயப்பட வேண்டாம்

இனி துற்செய்திக்கு பயப்பட வேண்டாம்

Watch Video

தேவன் உங்கள் இருதயம் எல்லாவற்றிலும் அவரைச் சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்று  விரும்புகிறார். ஒவ்வொன்றிலும் தேவனின் வல்லமையை நம்புங்கள். மேலும் அறிய இந்த வீடியோவை முழுவதுமாகப் பாருங்கள்.