இனி கவலைகள் இல்லை

இனி கவலைகள் இல்லை

Watch Video

தேவன் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து செல்வங்களையும் மகிழ்ச்சியையும் தரப்போகிறார். தேவன் தருகிற ஆசீர்வாதத்துடனே எவ்விதவேதனையும்  இல்லை.