நம்பிக்கையினால் வரும் ஆசீர்வாதம்

நம்பிக்கையினால் வரும் ஆசீர்வாதம்

Watch Video

தேவன் தம் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி விரும்புகிறார். அவர் ஒருபோதும் தம் பிள்ளைகளை சபிக்கமாட்டார். அவர்களுக்கு எந்தவொரு தீங்கும் வரவிடமாட்டார். ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை பற்றிக்கொண்டு, அவர்மீது நம்பிக்கையாயிருங்கள். அப்பொழுது, உலக ஆசீர்வாதங்களை மட்டுமல்ல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் அவர் உங்களுக்கு தருவார்.