தேவனால் உருவாக்கப்பட்ட நம் இதயம்

தேவனால் உருவாக்கப்பட்ட நம் இதயம்

Watch Video

நீதிமானாக இருப்பது என்றால் என்ன என்றும் நீதிமான்களின் ஆசீர்வாதங்கள் என்னவென்றும்  உங்களுக்குத் தெரியுமா? இன்றைய தியானத்தில் பதில்கள் உள்ளன. இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள்.