நிரம்பி வழியும் ஆசீர்வாதங்கள்

நிரம்பி வழியும் ஆசீர்வாதங்கள்

Watch Video

கர்த்தர்  உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். கர்த்தர்  உங்களை ஆசீர்வதிப்பதில் ஒரு விசேஷித்த சிறப்பு இருக்கிறது. வாருங்கள், அது என்ன  சிறப்பு என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.