பரிபூரண பெலன்

பரிபூரண பெலன்

Watch Video

நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றிருக்கிறீர்களா? பரிசுத்த ஆவியைப் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்போது, எண்ண்ணற்ற ஆசீர்வாதங்களை பெறுவீர்கள். இன்று அதைக்குறித்து   அறிந்து கொள்வீர்கள்.