உன்னத ஸ்தானம்

உன்னத ஸ்தானம்

Watch Video

உங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து தேவன் உங்களைத் தப்புவிப்பர். மேலும், நீங்கள் இருக்கின்ற இடத்தில் அவர் உங்களை ராஜாவாக உயர்த்துவார். அவர் உங்களை ஒரு உன்னத ஸ்தானத்திற்கு உயர்த்தப் போகிறார்.