பிரார்த்தனைக்கு பதிலளிக்கும் தேவன்

பிரார்த்தனைக்கு பதிலளிக்கும் தேவன்

Watch Video

இன்று உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருக்கிறது. ஆம், தேவன் ஒரு அதிசயத்தை உங்களுக்கு செய்வேன் என்று உறுதியளிக்கிறார்! அதற்கான காரணம் உங்களுக்கு தெரியுமா? வாருங்கள் தெரிந்துகொள்வோம்.