புத்திர சுவிகாரத்தின் உரிமை

புத்திர சுவிகாரத்தின் உரிமை

Watch Video

இந்த நாளிலிருந்து, நீங்கள் கர்த்தரிடமிருந்து மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெறப் போகிறீர்கள். நீங்கள் தேவனுடைய மகன் / மகள் என்பதை ஜனங்கள் பார்க்கப் போகிறார்கள்.