மீட்பும் விடுதலையும் | இன்றைய ஆசீர்வாதம்

மீட்பும் விடுதலையும் | இன்றைய ஆசீர்வாதம்

Watch Video

உங்கள் வாழ்க்கையை கர்த்தருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும்போது, கர்த்தர் உங்களை மீட்டு விடுதலையாக்க காத்திருக்கிறார். மேலும் தெரிந்துகொள்ள இன்றைய செய்தியை கேளுங்கள்.