இரகசியங்களின் வெளிப்பாடு

இரகசியங்களின் வெளிப்பாடு

Watch Video

தேவன் தமது இரகசியங்களை தனக்கு பயப்படும் பிள்ளைகளுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். நீங்கள் ஜெபித்து தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்கும்போது அவர் உங்களுக்கும் அதை வெளிப்படுத்துவார்.