மிகுதியான பலன்

மிகுதியான பலன்

Watch Video

நீங்கள் தேவனுடைய நன்மையை ருசிக்க ஆயத்தமா? கொடுப்பதின் மூலம் அவரை சோதித்து பாருங்கள். அவருடைய நன்மையை ருசித்திடுங்கள். அவருடைய வார்த்தைகள் ஒருபோதும் தவறிப்போவதில்லை என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.