ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்ற ஆசீர்வாதங்கள்

ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்ற ஆசீர்வாதங்கள்

Watch Video

நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ, உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன தேவை இருக்கிறதோ, அதை நம் ஆண்டவர் இயேசு நீங்கள் கேட்காமலேயே உங்களுக்குக் கொடுப்பார்.