தடுமாற்றம் இல்லாமல் நம்மை பாதுகாப்பவர்

தடுமாற்றம் இல்லாமல் நம்மை பாதுகாப்பவர்

Watch Video

கடினமான சூழ்நிலைகளை பாதுகாப்பற்றதாக நீங்கள் உணரும்போது, நீங்கள் ஒன்றை மட்டும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அது என்னவென்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? இன்றைய தியானத்தில் அதை வாசியுங்கள்.