பாதுகாப்பான பரலோகம்

பாதுகாப்பான பரலோகம்

Watch Video

இந்த உலகில் பல பேரழிவுகள் வந்துகொண்டு தான் இருக்கிறது. இவற்றிலிருந்து யார் உங்களை பாதுகாக்க முடியும்? நீங்கள் சரீர ரீதியாக பாதுகாக்கப்பட்டாலும், உங்கள் ஆத்துமாவை பிசாசிடமிருந்து பாதுகாப்பது எது? இன்றைய தியானத்தில் நீங்கள் இதை அறிந்து கொள்வீர்கள்.