இயேசுவை முகமுகமாய் தரிசியுங்கள்

இயேசுவை முகமுகமாய் தரிசியுங்கள்

Watch Video

இயேசுவை முகமுகமாய் தரிசித்து, அவரைப் போலவே நீங்களும் மறுரூபமாக கர்த்தர் உங்களுக்கு அருள் செய்வார். இன்றைய செய்தியின் மூலம் இதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்