தேடுவதால் திருப்தி அடைவீர்கள்

தேடுவதால் திருப்தி அடைவீர்கள்

Watch Video

நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் மகிழ்ச்சியால் நிரப்பப்படுவீர்கள். அவருடைய அன்பு உங்கள் இருதயத்தை நிரப்பும். ஆனால், நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா?