தெய்வீக தயவு எனும் கேடகம்

தெய்வீக தயவு எனும் கேடகம்

Watch Video

பல இன்னல்களின் மத்தியில் நீங்கள் நீதியான வாழ்க்கை வாழ்வதை தேவன் கவனித்து வருகிறார். அவர் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறார். இனிமேல் தேவன் என்ன செய்யப்போகிறார் என்று தெரியுமா? இன்று இதைப்பற்றி தியானிப்போம்.