இரட்சிப்பின் கேடகம்

இரட்சிப்பின் கேடகம்

Watch Video

இயேசு தன்னையே இரட்சிப்பின் கேடகமாகக் ஒப்புக்கொடுத்தார். இன்றும், உங்களைப் பாதுகாக்கும் இந்த இரட்சிப்பின் கேடகத்தை நீங்கள் வைத்திருக்க முடியும். எப்படி என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.