மோட்ச வாசலில் பிரவேசிக்க நிச்சய வழி

மோட்ச வாசலில் பிரவேசிக்க நிச்சய வழி

Watch Video
சிறு குழந்தையாகப் பிறந்து  மனிதனாக மாம்சத்தில் வந்தவர் தேவன் இயேசு. அவர் உங்களைக் காப்பாற்றி ஆசீர்வதிப்பார். வீடியோவைப் பாருங்கள்.